Adatvédelmi irányelvek

I. Általános rendelkezések

 1. Az adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról a HomeGym s.r.o IČ 27708144, székhely Na Zahradách 3517/2a, Břeclav, PSČ 690 02, Česká republika (továbbiakban: „adatkezelő“).
 2. Az adatkezelő elérhetősége
  cím: HomeGym s.r.o Na Zahradách 3517/2a, Břeclav, 690 02, Česká republika
  email: info@homegym.hu
  telefon: +420 724 347 444
 3. A személyes adat bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ; az azonosítható természetes személy olyan természetes személy, amely közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy adott azonosítóval, például névvel, azonosítószámmal, helyadattal, hálózati azonosítóval vagy egy vagy több konkrét fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichológiai, gazdasági. társadalmi jeggyel.
 4. Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

II. A feldolgozott személyes adatok kategóriái

 1. A adatkezelő kezeli az Ön által megadott személyes adatokat (a), vagy azokat a személyes adatokat, amelyeket a adatkezelő a megrendelése alapján kapott.
 2. A adatkezelő kezeli a szerződés teljesítéséhez szükséges azonosítását, elérhetőségét szolgáló adatait.

III. Az adatfeldolgozás célja és jogalapja

 1. A személyes adatok feldolgozásának legitim oka:
  • az Ön és a megbízott közötti szerződés teljesítése,
  • az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen marketing (különösen az üzleti üzenetek és hírlevelek küldéséhez) számára
  • Ön hozzájárulása a személyes adatok feldolgozásához a közvetlen marketing (különösen az üzleti üzenetek és hírlevelek küldéséhez) áruk és szolgáltatások megrendelésének hiányában.
 1. A személyes adatok feldolgozásának célja:
  • a megrendelés feldolgozása, és a belőle eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása megrendelés esetén. A megrendelés sikeres végrehajtásához szükséges személyes adatok (név, cím, kapcsolattartó adatok) nélkülözhetetlenek, a személyes adatok átadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez nélkülözhetetlen követelmény, személyes adatok átadása nélkül a szerződés megkötése vagy az ügyintéző által történő teljesítése nem lehetséges
  • üzleti üzenetek és egyéb marketinganyagok küldése.
 1. Automatikus döntéshozatalra a GDPR 22. cikkének értelmében az adatkezelő részéről nem kerül sor.

IV. Az adatmegőrzés időtartama

 1. Az adatkezelő az adatokat megőrzi
  • az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, valamint a szerződéses kapcsolatok alapján fennálló követelések érvényesítéséhez szükséges időn át (a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 10 évig).
  • a személyes adatok marketing célú feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb 5 évig, ha a személyes adatok feldolgozása a hozzájárulás alapján történik.
 1. A megőrzési időszak végén az adatkezelő törli a személyes adatokat.

V. A személyes adatok címzettjei (az adatkezelő alvállalkozói)

 1. Személyes adatok címzettjei (alvállalkozók)
  • hozzájárulnak az áru célba éréséhez / szolgáltatások nyújtásához / a szerződés alapján történő kifizetésekhez,
  • a webshop üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatások biztosítása céljából,
  • marketing szolgáltatások biztosítása céljából.
 1. Az adatkezelő nem szándékozik átadni személyes adatait harmadik országnak (nem EU tagállamnak) vagy nemzetközi szervezetnek.

VI. Az érintettek jogai

 1. A GDPR rendelkezéseinek értelmében Ön jogosult:
  • a személyes adataihoz való hozzáférésre,
  • a személyes adatok módosítására, illetve feldolgozásuk korlátozására,
  • a személyes adatok törlésére,
  • a személyes adatok feldolgozásával szembeni kifogás emelésére,
  • az adatátvitelre,
  • a feldolgozáshoz való hozzájárulás visszavonására, írásban vagy elektronikus úton az ügyintéző címére vagy e-mail címére küldött levélben.
 1. Amennyiben személyes adatvédelmi jogai sérültek, panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatóságnál.

VII. A személyes adatok védelme

 1. Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatok védelme érdekében minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést megtett.
 2. Az adatkezelő technikai lépéseket tett az adattárolók és papíralapú adatlapok tárolásának biztosítására.
 3. A adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatok csak az erre feljogosított személyek számára érhetők el.

VIII. Záró rendelkezések

 1. Az online rendelőfelületen található űrlap kitöltésével, a megrendelés leadásával Ön tudomásul veszi az adatvédelmi szabályzatot, és azt teljes egészében elfogadja.
 2. Ön ezeket a feltételeket az online űrlapon a hozzájárulásra való kattintással elfogadja. A beleegyezés megerősítésével Ön tudomásul veszi, hogy tisztában van az adatvédelmi irányelvekkel, és azokat teljes egészében elfogadja.
 3. Az adatkezelő jogosult e feltételek megváltoztatására. Az adatvédelmi irányelv új változata megjelenik az adatkezelő webhelyén, és az új feltételeket az Ön e-mail címére elküldi.

A felsorolt feltételek 2018.5.25.-én lépnek hatályba.

 1. Az ügyfelekkel kapcsolatos információkat a rendszergazda a Cseh Köztársaság vonatkozó törvényeinek megfelelő módon tárolja, különös tekintettel a későbbi módosításokkal és rendeletekkel kiegészített 101/2000 Sb számú személyes adatvédelmi törvényre.
 2. A vevőktől kapott összes adat a szolgáltatáscsomag létrehozása, szolgáltatási ajánlat tárgyalása vagy kérdése megválaszolása érdekében feldolgozandó. A kapott személyes adatokat a szerződéses tárgyalások időtartama alatt, legfeljebb 2 évig az Ön vásárlását követően dolgozzuk fel, kivéve, ha a további feldolgozáshoz Ön hozzájárul.
 3. A személyes adatok feldolgozását a rendszergazda végzi, de a személyes adatokat a szolgáltató számára más szoftver-, alkalmazás-szolgáltatók is feldolgozhatják, ám vállalatunk jelenleg ilyen külső forrásokat nem alkalmaz.
 4. Kérelem küldése:

Személyes adatok megjelenítésének kérése

Személyes adatok törlésének kérése