Üzleti feltételek

I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK ÉS A FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA

Az Általános Üzletszabályzat rendelkezései szabályozzák a HomeGym s.r.o, Na Zahradách 2A, Břeclav, 690 02, személyi azonosítószám: 27708144, adószám: CZ27708144, brünni regionális bíróság által vezetett cégjegyzékben C részleg, 53530-as betét alatt bejegyezve, mint egyrészről az eladó (a továbbiakban is "eladó"), másrészről a vevő (a továbbiakban is "vevő") (a továbbiakban is "Felek") jogait és kötelezettségeit.

A www.homegym.hu oldal kínálata a Magyarország vonatkozó jogszabályai által meghatározott összegű 27% forgalmi adót is tartalmazza, és nem tartalmazza az áruszállítás vagy egyéb választható szolgáltatások árát. 

Az eladó, mint a Homegym s.r.o. csoporthoz tartozó webáruházak üzemeltetője, olyan jogi személy, aki kereskedelmi vagy egyéb üzleti tevékenysége keretében eljárva közvetlenül vagy más vállalkozókon keresztül árut szállít, illetve szolgáltatásokat nyújt a vevő részére.

A vevő (megrendelő) fogyasztó vagy vállalkozó.

Fogyasztónak minősül minden olyan személy, aki vállalkozása vagy önálló foglalkozásának gyakorlása körén kívül szerződést köt az eladóval vagy más módon tárgyal az eladóval (a továbbiakban is: fogyasztó).

Vállalkozó az a személy, aki üzleti tevékenysége keretében vagy önálló foglalkozásának gyakorlása során szerződést köt az eladóval vagy egyéb módon tárgyal vele, valamint az a személy, aki vállalkozó nevében vagy megbízásából jár el (a továbbiakban is "vállalkozó"). A vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelésben megadja adószámát, úgy rá a Vállalkozókra vonatkozó, különösen a jelen Általános Szerződési Feltételek záró rendelkezéseiben foglalt rendelkezések vonatkoznak. Egyetértünk továbbá azzal, hogy a vevő, aki nem fogyasztó, vállalkozónak minősül.

A vevő és az eladó közötti jogviszonyokra a Cseh Köztársaság jogszabályai az irányadók. Amennyiben a vevő fogyasztó, a jelen Általános Szerződési Feltételek által nem szabályozott jogviszonyokra a módosított és hatályos Polgári Törvénykönyv (89/2012. sz. törvény) vonatkozó rendelkezései, különösen a 2158-2174. szakaszok rendelkezései, valamint a módosított és hatályos Fogyasztóvédelmi Törvény (634/1992. sz. törvény) irányadóak. Amennyiben a vevő vállalkozó, a jelen feltételekben nem szabályozott jogviszonyokra a módosított és hatályos Polgári Törvénykönyv (89/2012. sz. törvény) vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A jelen Általános Üzletszabályzat rendelkezéseitől eltérő megállapodásokról az adásvételi szerződésben további megállapodás köthető, amely szerint az ilyen eltérő megállapodások elsőbbséget élveznek az Általános Üzletszabályzat szövegével szemben.

II. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

A termékek megjelenítése a webáruház weboldalán csak tájékoztató jellegű, és nem minősül kötelező érvényű ajánlatnak vagy javaslatnak az adásvételi szerződés megkötésére. Az egyes tételeknél megjelenített képek illusztrációs jellegűek. A vevő által küldött kötelező érvényű megrendelés kötelező ajánlatnak minősül, míg a szerződés megkötésére a megrendelt áru vevőnek történő elküldésének pillanatában vagy az eladó által küldött kötelező érvényű jóváhagyás kézhezvételének pillanatában kerül sor, attól függően, hogy melyik következik be korábban. A megrendelés fogadását az eladó a vevőnek egy tájékoztató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja. Ez a visszaigazolás jellegénél fogva nem a szerződés megkötésére vonatkozó megállapodás, hanem annak megerősítése, hogy a megrendelést az eladó megfelelően rögzítette.

A vevő jogosult az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatát a megrendelt áru eladó általi feladásáig szankciómentesen visszavonni, aminek szándékáról a vevő e-mailben értesíti az eladót. A vevő tudomásul veszi, hogy ez nem szünteti meg a feleknek a vonatkozó jogszabályokból, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételekből eredő jogait és kötelezettségeit.

Amennyiben a vevő fogyasztó, az áru webáruház honlapján történő megjelenítése a készletek kimerülésére vagy a teljesítőképesség elvesztésére figyelemmel kötelező érvényű ajánlatnak, illetve adásvételi szerződés megkötésére irányuló ajánlatnak minősül, amely esetben az adásvételi szerződés megkötésére a fogyasztó megrendelésének elküldésével és az eladó általi elfogadásával egyidejűleg kerül sor. Az eladó előre kizárja az ajánlat vagy a fogyasztó megrendelésének módosítással vagy eltéréssel történő elfogadását.

Az eladó fenntartja a jogot a megrendelés vagy annak egy részének törlésére, valamint adott esetben a szerződéstől való elállásra, különösen abban az esetben, ha (a) a vevő a webáruház belső információs rendszerének hibája miatt nyilvánvalóan tévesen közzétett áron rendel árut, (b) az árut már nem gyártják vagy nem szállítják, (c) az áru szállítójának ára jelentősen megváltozott, vagy (d) az áru nem áll rendelkezésre az áru leszállításának elmaradása vagy a szállító részéről az áru szállításának lehetetlensége miatt, azaz az áru rendelkezésre állása nem közvetlenül az eladónak köszönhető; az adásvételi szerződés ezekben az esetekben nem jön létre. Ha a vevő a vételár egy részét vagy egészét már kifizette, ezt az összeget a vevő által megadott számlaszámra visszautalják. A vevőt erről a tényről e-mailben értesítjük.

Az eladó fenntartja továbbá a jogot, hogy a személyes adatokkal való visszaélés, hitelkártyával való visszaélés stb. esetén, vagy közigazgatási, bírósági vagy egyéb hatósági határozat miatt az adásvételi szerződést semmisnek nyilvánítsa, és erről a tényről a vevőt e-mailben tájékoztatja.

Amennyiben a vevő az áru átadásának részeként ingyenes ajándékot (a továbbiakban: ajándék) kap, az ilyen ajándékokkal kapcsolatban fogyasztói jogok nem érvényesíthetők. Az áru ajándékként történő átadása nem minősül adásvételi szerződés megkötésének, de a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései szerint megfelel az ajándékozási szerződés követelményeinek. A jelen Általános Üzletszabályzat rendelkezései ennek megfelelően alkalmazandók az ajándékozásra.

III. HIBÁS TELJESÍTÉS

A szerződő felek jogaira és kötelezettségeire a hibás teljesítésből eredő jogok tekintetében a vonatkozó általános érvényű jogszabályok (különösen a Polgári Törvénykönyv 1914-1925. §-ai, 2099-2117. §-ai, illetve 2158-2174. §-ai) az irányadók.

Az eladó felel azért, hogy az áru átvételkor hibátlan legyen. Az eladó különösen azért felel a vevővel szemben, hogy az áru átvételének időpontjában:

• az áru rendelkezik a felek között megállapodott tulajdonságokkal, megállapodás hiányában pedig az eladó vagy a gyártó által leírt, illetve a vevő által az áru jellegére való tekintettel és az eladó által közzétett reklám alapján elvárt tulajdonságokkal

• az áru alkalmas arra a célra, amelyre az eladó állítása szerint szánták, vagy amelyre az ilyen jellegű árut általában használják;

• az áru minőségében vagy kivitelezésében megfelel az elfogadott mintának vagy mintadarabnak, ha a minőséget vagy kivitelezést az elfogadott minta vagy mintadarab alapján határozták meg;

• az áru megfelelő mennyiségű vagy súlyú

• és az áru megfelel a jogszabályok követelményeinek

Az Általános Üzletszabályzat ezen bekezdésében említett rendelkezések nem vonatkoznak az alacsonyabb áron értékesített árukra a) olyan hiba miatt, amelyre vonatkozóan az alacsonyabb árat bevezették b) az áru szokásos használatából eredő elhasználódás miatt, c) használt áru esetében olyan hiba miatt, amely megfelel annak a használati vagy elhasználódási szintnek, amellyel az áru a vevő általi átvételkor rendelkezett, vagy ha ez az áru jellegéből adódik.

A fogyasztó az áru átvételétől számított huszonnégy hónapon belül jogosult élni a fogyasztási cikkekben előforduló hiba miatti jogával. Amennyiben az áru hibája az áru átvételétől számított hat hónapon belül válik nyilvánvalóvá, az árut úgy kell tekinteni, hogy az áru az átvételkor hibás volt.

A vevő a hibás teljesítésből eredő jogait az eladóval szemben érvényesíti. Az igényérvényesítés időpontjának azt az időpontot kell tekinteni, amikor az eladó a vevőtől olyan közleményt kap, amely kifejezi a vevőnek az árura vonatkozó igényérvényesítési szándékát.

A szerződő felek hibáért való felelősséggel kapcsolatos egyéb jogait és kötelezettségeit az eladó reklamációs szabályzata rögzíti.

IV. REKLAMÁCIÓS SZABÁLYZAT

• Minden árura jótállási idő vonatkozik. A jótállás kiterjed az áru minden olyan nyilvánvaló és rejtett hibájára, amely nem egyeztethető össze azok funkcionalitásával, használhatóságával és esztétikai tulajdonságaival. Szükség esetén az eladó jótállást állít ki a vevő részére, amelyet a vevő az áruval együtt kap meg. Egyéb esetekben az áru eredetét a vevőnek kell bizonyítania a vásárlás igazolásával (számla, szállítólevél stb.). E célból a vevőnek ezt a vásárlást igazoló bizonylatot a jótállási időszak alatt célszerű megőrizni.

• A vevő köteles az árut az átvételt követően haladéktalanul megvizsgálni. Az áru átvétele azt jelenti, hogy a fuvarozó (Magyar Posta, GLS stb.) átadja az árut a vevőnek.

• Abban az esetben, ha a vevőnek sérült szállítmányt adnak át, a vevő az átadás-átvételi jegyzőkönyvben köteles feltüntetni a szállítmány át nem vételét indokoló hibákat, hogy az eladó az így keletkezett kárért kártérítést követelhessen a fuvarozótól. Az eladó az indokolt követelést haladéktalanul rendezi.

• Ha a vevő hibát észlel az áruban, elektronikus nyomtatványon keresztül értesítheti az eladót, amelyben a vevőnek meg kell jelölnie, hogy szerinte mi a hiba az áruban, annak jellemzői vagy lehetséges megnyilvánulásai (javasoljuk, hogy az áru hibáját fényképekkel is dokumentálják), valamint azt, hogy a hiba miatt milyen igényt támaszt. A vevő a reklamációhoz a reklamációs nyomtatvány mintáját is használhatja (letölthető a "Hogyan vásároljunk" menüpontban), amelyet írásban, postai úton az eladó címére vagy e-mailben az info@homegym.hu címre küldve tehet meg.

• Az áru hibája miatt a vevő a következő igényeket támaszthatja: (a) a hiányzó áru leszállítása, (b) az áru javítása, (c) az áru vételárából ésszerű árengedmény, (d) szerződéstől való elállás.

• A reklamációhoz csatolni kell a számlát (szállítólevelet), valamint a reklamált áru kifizetésének és igazolását és az árut.

• Az olyan áru hibájára vonatkozó igény esetén, amelynek minőségére az eladó garanciát vállalt a gyártótól, ezeket a hibákat legkésőbb a garanciaidő lejártáig kell érvényesíteni.

• Ha a vevő fogyasztó, az eladó köteles a panaszt a törvényes határidőn belül, de legkésőbb 30 napon belül rendezni. A reklamáció rendezésének határideje a reklamáció benyújtásának pillanatában kezdődik, míg a reklamáció rendezésének határideje felfüggesztésre kerül abban az esetben, ha a reklamáció rendezéséhez a vevő együttműködése szükséges (pl. a reklamált áru vagy a reklamáció rendezéséhez szükséges dokumentumok átadása stb.). Az eladó köteles a kiegészítő dokumentumokat a lehető leghamarabb elkérni a vevőtől. A határidő ettől az időponttól kezdve mindaddig szünetel, amíg a vevő a kért dokumentumokat be nem nyújtja.

• Olyan javíthatatlan hiba esetén, amely megakadályozza az áru megfelelő, hibátlan használatba vételét, a vevőnek joga van az áru kicseréltetésére vagy a szerződéstől való elállásra. Ugyanezek a jogok illetik meg a vevőt, ha a hiba eltávolítható, de ha a vevő a hiba javítás utáni újbóli megjelenése vagy nagyobb számú hiba miatt nem tudja megfelelően használni az árut (a harmadik azonos hiba vagy a negyedik bármilyen hiba a hibás teljesítésből eredő jogok gyakorlásának alapjául szolgál, mint a nem orvosolható hiba esetében). Ha egyéb javíthatatlan hiba áll fenn, és a vevő nem kéri az áru cseréjét, a vevő jogosult az áru árából ésszerű árengedményre, vagy elállhat a szerződéstől.

• Ha az áru nem rendelkezik a fent említett tulajdonságokkal, a vevő követelheti egy új, hibátlan áru szállítását is, kivéve, ha ez a hiba jellege miatt ésszerűtlen, de ha a hiba csak az áru egy részét érinti, a vevő csak a rész kicserélését követelheti; ha ez nem lehetséges, elállhat a szerződéstől. Ha azonban ez a hiba jellegére való tekintettel aránytalan, különösen, ha a hiba indokolatlan késedelem nélkül javítható, a vevő jogosult a hiba ingyenes javítására. A vevőnek jogában áll továbbá, hogy eltávolítható hiba esetén új árut szállíttasson vagy alkatrészt cseréltessen ki, ha az áru javítást követően a hiba megismétlődése vagy a hibák nagyobb száma miatt nem használható megfelelően. Ebben az esetben a vevő elállhat a szerződéstől. Ha a vevő nem áll el a szerződéstől, vagy nem él a hibátlan új dolog leszállítására, a dolog egy részének kicserélésére vagy az áru javítására vonatkozó jogával, ésszerű árengedményt követelhet. A vevő akkor is ésszerű árengedményre jogosult, ha az eladó új, hibátlan áru szállítására, az áru egy részének kicserélésére vagy az áru kijavítására nem képes, valamint ha az eladó a hibát nem orvosolja ésszerű időn belül, vagy ha az orvoslás jelentős nehézségeket okozna a fogyasztónak.

• Az áru jótállási és utólagos szervizelése munkanapokon 8:00 és 16:00 óra között történik, hacsak a felek másként nem állapodnak meg.

V. A FOGYASZTÓ TÁJÉKOZTATÁSA A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁSI JOGÁRÓL

Amennyiben az adásvételi szerződés megkötésére telektronikus úton (webáruházban) kerül sor, a fogyasztónak joga van indoklás nélkül elállni a szerződéstől az azt követő naptól számított 14 naptári napon belül, hogy a fogyasztó vagy a fogyasztó által kijelölt harmadik személy (a fuvarozótól eltérő személy) a Polgári Törvénykönyv 1829. cikkének (1) bekezdése szerint átvette az árut. Amennyiben az adásvételi szerződés tárgya (egyetlen megrendelés keretében) többféle áru vagy az áru több részének szállítása, ez a határidő az azt a napot követő naptól kezdődik, amelyen a fogyasztó vagy az általa megjelölt harmadik személy (a fuvarozó kivételével) az utolsóként szállított árut átvette.

A fogyasztó a szerződéstől való elállási jogának gyakorlása érdekében köteles az eladót (Homegym s.r.o., Na Zahradách 2A, 690 02 Břeclav, e-mail: info@homegym.hu) postán küldött levélben vagy e-mailben tájékoztatni a szerződéstől való elállásról. A fogyasztó használhatja az elállási nyilatkozat mintáját is (letölthető a "Hogyan vásároljunk" részben) vagy bármely más egyértelmű nyilatkozatot. Javasoljuk, hogy mindig csatolja a vásárlást igazoló bizonylat másolatát (elegendő a rendelésszám vagy a számla). Az elállási határidő betartásához elegendő az elállást a 14 napos határidő lejárta előtt elküldeni.

Amennyiben a fogyasztó eláll a szerződéstől, az eladó köteles indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb az elállási nyilatkozat kézbesítésétől számított 14 napon belül visszatéríteni a fogyasztónak a fogyasztótól kapott pénzbeli teljesítést (vételárat), beleértve a szállítási költséget is (kivéve a vevő által választott, az eladó által kínált legolcsóbb szabványos szállítási módtól eltérő szállítási mód miatt felmerülő többletköltségeket). Az eladó a visszatérítéshez készpénzmentes fizetési módot alkalmaz, a fogyasztó részére történő visszatérítés a fogyasztó által megadott bankszámlaszámra történő átutalással történik. Az eladó jogosult a vevőnek visszatérítendő vételárba beszámítani az áru visszaküldésével kapcsolatban ténylegesen felmerült költségeket.

Amennyiben a fogyasztó eláll a szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott pénzbeli teljesítést a vevőnek visszafizetni, amíg a vevő vissza nem adja az árut, vagy nem bizonyítja, hogy az árut visszaküldte az eladónak, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont. A fogyasztó köteles az árut indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni az eladónak. A határidő betartottnak minősül, ha a fogyasztó a 14 nap lejárta előtt visszaküldi az árut. Az áru visszaküldésének közvetlen költségei a fogyasztót terhelik. A visszaküldés időpontjáról az eladóval az info@homegym.hu e-mail címen lehet egyeztetni.

Amennyiben a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, a vevő köteles a visszaküldött árut a mellékelt kapcsolódó ajándékokkal együtt visszaküldeni, beleértve az esetleges gazdagodást is. Ha a vevő elmulasztja a visszaküldést, úgy kell tekinteni, hogy a vevő jogalap nélkül gazdagodott. Ha a jogalap nélküli gazdagodás tárgyának visszaszolgáltatása nem könnyen lehetséges, az eladó jogosult a szokásos ár összegének megfelelő pénzbeli kártérítésre.

A 14 napon belüli elállási jog csak a végső fogyasztókra vonatkozik, azokra a személyekre nem, akik üzleti tevékenységük vagy önálló foglalkozásuk gyakorlása során kötöttek adásvételi szerződést (vállalkozók). A vevő nem állhat el a szerződéstől a Polgári Törvénykönyv 1837. §-ában említett esetekben.

A 14 napon belüli elállási jog nem értelmezhető úgy, mint az áru ingyenes kölcsönzésének lehetősége. Ha a fogyasztó úgy dönt, hogy él az előző mondat szerinti elállási jogával, az elállás időpontjától számított 14 napon belül köteles az eladónak átadni mindazt, amit az adásvételi szerződés alapján kapott. Ha ez már nem lehetséges (ha az áru megsemmisült vagy elfogyott), a fogyasztónak pénzbeli kártérítést kell nyújtania az eladónak a már nem visszaadható áruért cserébe. Ha a visszaküldött áru részben sérült, az eladó kártérítést követelhet a kárért, és ezt beszámíthatja a vevőnek visszajáró vételárba. A kárt az eladónak kell bizonyítania a fogyasztó felé.

A fogyasztó felel az áru értékcsökkenéséért akkor, ha az árut az áru természetének és jellemzőinek - beleértve annak működését is - megismeréséhez szükségesől eltérő módon kezeli. A fogyasztó kipróbálhatja az árut, de nyilvánvaló elhasználódás jele nem lehet jelen. Az áru használható, de figyelembe kell venni azokat a költségeket, amelyek az eladónak az áru eredeti állapotának helyreállítása során felmerülhetnek, és amelyek megtérítésére igényt lehet tartani. A vevő elkerülheti ezeket a költségeket az áru eredeti állapotának helyreállításával (tisztítás, összeszerelés, megfelelő csomagolás stb.). Minden egyes elállási esetet egyedileg vizsgálnak meg.

A csomagolás nem képezi a vásárlás tárgyát, illetve nem része a megvásárolt terméknek, de az eladó mégis jogosult az áru visszaküldésével ténylegesen felmerült költségek megtérítésére, és mint ilyen, a vevőre hárítható, és hozzáadható a vevőnek visszajáró vételárhoz. Minden egyes elállási esetet egyedileg vizsgálnak meg.

VI. AZ ÖN VÉDELME

Együttműködésünk során arra törekszünk, hogy ne sértsük meg az Ön magánéletét. Azonban, hogy fel tudjuk kínálni szolgáltatásainkat, szükséges, hogy ismerjük némely adatait. Ezen adatokat úgy kezeljük, hogy a velük való visszaélés lehetőségét kizárjuk. A részleteket kérjük, olvassa el az alábbi dokumetumban.

• Kötelező adatok – ezeket a regisztrációs kérdőívben csillaggal jelöljük. Hogy ne legyen szükséges ismételten megadni azokat, kérjük, éljen a regisztrálás lehetőségével.

• Együttműködésünk adatai – az együttműködés során gyűjtjük az Ön rendeléseit. Ez szükségszerű a szállítás, esetleges reklamáció lebonyolítása miatt. E vásárlások adatai biztonságban vannak databázisunkban, harmadik fél számára nem hozzáférhetőek.

• Vásárló adatainak szervereinken kívüli felhasználása :  a vásárló adatait bizalmasan kezeljük, más szubjektumoknak nem továbbítjuk azon partnereink kivételével, akik a pénzügyi tranzakció lebonyolítást biztosítják – például a bankok. Ezt azonban csakis az adott, konkrét vásárlás során tesszük lehetővé. Ezen adatok nem lesznek hozzáférhetőek reklám vagy marketing és hasonló társaságok számára sem. 

• A megrendelés leadásával vagy a regisztrációval Ön beleegyezik, hogy a megadott elérhetőségein kereskedelmi közleményeket (promóciós ajánlatokat) kapjon. Ezt a levelezést könnyen lemondhatja, az ehhez szükséges utasításokat a kapott levél fejlécében találja.

• A webáruház használatával Ön hozzájárul az Önre és az Ön megrendeléseire vonatkozó információk gyűjtéséhez és felhasználásához. Ezen információk kezelésének szabályait ez a dokumentum ismerteti. Ha a jövőben megváltoznak, az új szabályok részleteit nyilvánosan közzétesszük, hogy Önnek lehetősége legyen megismerni azokat.

• Összesített adatok - Megbízható harmadik feleknek vagy a nyilvánosságnak összesített statisztikai adatokat szolgáltathatunk a vásárlókról, a forgalomról és egyéb kapcsolódó adatokról. Ezek a statisztikák azonban nem tartalmaznak olyan információkat, amelyek lehetővé tennék számunkra az egyéni ügyfelek azonosítását (pl. Cseh Statisztikai Hivatal).

• A Homegym s.r.o. szervercsoporthoz a következők tartoznak: homegym.sk, fitness.cz, scitec.cz, dymatize.cz, kettler-eshop.cz, profigym.eu, homegym.at, homegym.hu (ez a szerverlista kiegészülhet más, a Homegym s.r.o. csoporthoz tartozó szerverekkel).

VII. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A VÁSÁRLÁSHOZ

Szállítási határidők

• Minden egyes tétel esetében fel van tüntetve, hogy készleten van-e. Általában a terméket legkésőbb a rendelés leadását követő munkanapon feladjuk. A vevőnek minden megrendelés esetében lehetősége van a szállítási dátumról egyeztetni  (munkanap).

• A "Fitness gépek" szekcióba tartozó ajándékok mindig törvényes vételár visszafizetési határidő leteltével, vagyis 14 nappal a termék átvételét követően kerülnek kiszállításra. Az ajándékokat a vevő által a megrendelés során megadott szállítási címre küldjük. Az ajándékokat és  küldeményeket minden esteben a GLS futárszolgálattal küldjük, a fuvarozó a címzettet telefonon értesíteni és a szállítás idejéről egyeztetni. Ha az ügyfél nem fogadja el a szállítmányt, a szállítmány nem kerül szállítási díj nélkül újból kiküldésre. Az üzemeltető az ilyen szállítmányt elutasítottnak tekinti. Ha az ügyfél kéri az ajándékot, az üzemeltető újraküldi, ebben az esetben a vevő köteles a 1.600, – Ft szállítási díjat fizetni minden egyes szállítmányért.

Fizetési feltételek

• Utánvéttel – az áru árát szállítás során, átvételkor fizeti ki, készpénzben.

• Online, kártyás fizetés – fizetés történhet Visa, Master Card, Visa Electron, Maestro

• Átutalással bankszámlára – az árut a szállítás előtt fizeti, a számlát a fizetéshez szükséges adatokkal legkésőbb a rendelés leadását követő munkanapon elküldjük. Amennyiben az összeget 5 napon belül a számla küldése után sem fizeti ki, a rendelés törlésre kerül.

 

Szállítás, postaköltség és csomagolás

Az összes kínált szállítási módot, azok aktuális feltételeit és árait a weboldalon ITT találja.

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A megrendelés leadásával a vevő igazolja, hogy elolvasta ezeket a feltételeket, valamint a Panaszkezelési eljárást, és hogy fenntartás nélkül elfogadja ezeket a feltételeket, miközben a vevőt a megrendelés tényleges teljesítése előtt megfelelő módon és időben értesítik ezekről a feltételekről és a Panaszkezelési eljárásról, és lehetősége van megismerkedni ezekkel a feltételekkel.

A vevő hozzájárulását adja az eladónak a személyes adatoknak az Eladó adatbázisában történő feldolgozásához és gyűjtéséhez a webáruház céljaira. A vevő bármikor visszavonhatja a személyes adatok feldolgozásához és gyűjtéséhez adott hozzájárulását. A vevők személyes adatait az Eladó védi a visszaélésekkel szemben, és azokat nem adja át harmadik félnek, kivéve a fizetést lebonyolító partnereket vagy külső szállítókat, amelyeknek a vevők személyes adatait csak az áru kiszállításához szükséges mértékben adja át. A személyes adatok kezelésére a Cseh Köztársaság vonatkozó jogszabályai, különösen a személyes adatok védelméről szóló törvény (101/2000. sz. törvény) vonatkozó rendelkezései vonatkoznak, a hatályos és módosított formában. A vevő ezennel hozzájárul továbbá a kereskedelmi kommunikáció fogadásához.

A Megbízható bolt program keretében, amelyben webáruházunk is részt vesz, e-mailben küldött kérdőívek segítségével határozzuk meg az Ön elégedettségét a vásárlással kapcsolatban. Ezeket minden alkalommal elküldjük Önnek, amikor Ön nálunk vásárol, kivéve, ha az egyes információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 480/2004. sz. törvény 7. szakaszának (3) bekezdése értelmében Ön nem utasítja vissza ezek fogadását. A személyes adatok feldolgozása a Megbízható bolt program keretében történő kérdőívek küldése céljából a jogos érdekünk alapján történik, amely abban áll, hogy megállapítsuk az Ön elégedettségét a nálunk történő vásárlással kapcsolatban. Az árukereső.hu portál üzemeltetőjét, a árukereső.hu adatfeldolgozót használjuk kérdőívek küldésére, az Ön visszajelzéseinek értékelésére és piaci pozíciónk elemzésére; e célból az Ön által vásárolt árukra vonatkozó információkat és az Ön e-mail címét továbbíthatjuk a árukereső.hu részére. Az Ön személyes adatait nem adjuk át harmadik félnek saját céljaira az e-mail kérdőívek küldése során. Ön bármikor tiltakozhat a Megbízható bolt program keretében küldött e-mail kérdőívek ellen, ha a kérdőívet tartalmazó e-mailben található link segítségével a további kérdőíveket visszautasítja. Ha tiltakozik, nem küldünk Önnek további kérdőívet.

Amennyiben a vevő vállalkozó, akkor az eladó és a vevő közötti szerződéses kapcsolatra bizonyos eltérő rendelkezések vonatkoznak, az alábbiak szerint:

• Amennyiben a gyártó jótállási feltételei másként nem rendelkeznek, a jótállási idő 12 hónap, attól a naptól számítva, amikor a vevő az árut átvette.

• A megvásárolt áru indoklás nélkül nem küldhető vissza.

• A III. cikk rendelkezései. "Hibás teljesítésből eredő jogok", amely kimondja, hogy "ha a hiba az áru átvételétől számított hat hónapon belül válik nyilvánvalóvá, az árut úgy kell tekinteni, hogy az átvételkor volt hibás".

• Megalapozott reklamáció esetén a vevő nem jogosult a szállítási költségek megtérítésére.

A vevő és az eladó között fennálló vita esetén a vásárló kezdeményezheti az ellentét bíróságon kívüli rendezését. Ebben az esetben a vevő a Cseh Fogyasztóvédelemi Felügyelethez (www.coi.cz) fordulhat, követve az ott foglalt szabályokat. További információk  az alternatív vitarendezésről megtalálhatók a Cseh Fogyasztóvédelmi Felügyelet oldalán. Az alternatív vitarendezés online is megindítható, a https://webgate.ec.europa.eu/odr/ oldalon található űrlap kitöltésével.

A jelen ÁSZF 2023.5.3. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. 

 

Hotline